57k手游网欢迎您!

《逸仙决》开服限时充值双倍返利
2021-01-12 10:52:23

限时充值双倍返利


活动时间:开服前五天


单日充值金额                   返利比例

500-999元                        20%*2   

1000-2999元                      30%*2

3000-4999元                      50%*2

5000-9999元                      70%*2

10000元以上                      100%*2


活动时间结束后,恢复原比例不在双倍发放,作为永久线下返利活动。


单日充值金额                   返利比例

500-999元                        20%  

1000-2999元                      30%

3000-4999元                      50%

5000-9999元                      70%

10000元以上                      100%